Jaarverslag 2018

Ontvangsten

Financieel gezien was 2018 een goed jaar. De inkomsten stegen met ruim 5% ten opzichte van 2017. Een vaste groep donateurs blijft ons steunen en een aantal hiervan hebben ons in 2018 een hogere donatie gegund. Ook hebben wij in december de Sisab+ prijs gewonnen. Met dit bedrag kunnen we in 2019 een start maken met de aanleg van een groentetuin voor de kinderen in Outjo. De inkomsten in 2018 zijn bepalend voor het bedrag dat we in 2019 in Outjo kunnen investeren.

Uitgaven

De uitgaven aan onze projecten zijn in het verslagjaar iets lager dan in 2017. Dit komt onder andere door een extra uitgave aan een overkapping van de voedseluitgifte in 2017. Daarnaast was in 2018 de behoefte aan nieuwe schoolspullen lager dan in 2017. Inmiddels zijn er 5 extra kinderen die door SOMO gesponsord, naar school kunnen. Het totaal aantal gesponsorde kinderen komt daarmee op 45. Voor 2019 zijn er diverse extra investeringen in Outjo die gefinancierd kunnen worden uit het overschot van 2018.

Wij zijn weer dankbaar dat het schoolkinderenproject, het schoolspullenproject en de maaltijdverstrekking in 2018 naar tevredenheid uitgevoerd konden worden. Het beleid van SOMO is om alle ontvangen gelden ten goede te laten komen van de doelstelling ‘het bijdragen aan het bestrijden van de armoede in Outjo’. Van alle ontvangen gelden wordt 100% besteed aan deze doelstelling.

Staat van Baten en Lasten 2018 (in Euro’s)
  2018 2017
Inkomsten € 18.869,36 € 17.938,00
Uitgaven € 12.700,00 € 16.602,00
BATIG SALDO € 6.169,36 € 1.336,00
Balans per 31/12/2018 en per 31/12/2017
ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017
Liquide middelen € 27.384,08 € 21.214,00 Eigen Vermogen € – € –
      Toezeggingen € 27.384,08 € 21.214,00
           
TOTAAL € 27.384,08 € 21.214,00   € 27.384,08 € 21.214,00