Jaarverslag 2017

Hieronder vindt u de financiële verantwoording over 2017.

Fondsenwervingsactiviteiten
Financieel gezien was 2017 voor SOMO een goed jaar, de inkomsten waren nagenoeg gelijk aan 2016. Zelfs iets hoger. Door de toenemende concurrentie van goede doelen om brievenbussen te plaatsen in supermarkten om lege flessenbonnen in te zamelen, zijn de inkomsten uit de flessenbonnen acties gedaald.

Uitgaven
In het verslagjaar is in vergelijking met 2016 meer geld gegaan naar schoolspullen voor de kinderen die les krijgen. SOMO steunt verder de volgende projecten in Outjo:

      • het voedselproject voor 100 leerlingen; na afloop van de schooldag wordt een warme maaltijd verstrekt;
      • de sponsoring van 40 schoolkinderen, die in een achterstandssituatie verkeren.

Met dankbaarheid kan vastgesteld worden dat beide projecten naar tevredenheid uitgevoerd konden worden. Het beleid van SOMO is om alle ontvangen gelden ten goede te laten komen van de doelstelling: het bijdragen aan het bestrijden van de armoede in Outjo. Van alle ontvangen gelden wordt dus 100% besteed aan de doelstelling.

Staat van baten en lasten in 2016 en 2017 (in euros)

2016 2017
 Inkomsten € 17.371 € 17.938
 Uitgaven € 10.060 € 16.602
Batig saldo € 7.311 € 1.336

Balans van SOMO in 2015 en per 31-12 2016 (in euros)

Activa  2016 2017 Passiva  2016 2017
 Liquiditeiten € 19.874 € 21.214  Eigen Vermogen € 0 € 0
       Toezeggingen € 19.874 € 21.214
Totaal € 19.874 € 21.214 Totaal € 19.874 € 21.214

Korte toelichting
De jaarrekening van SOMO is besproken in de vergadering van het bestuur van SOMO op 6 februari 2018. Na een toelichting van de penningmeester heeft het bestuur besloten om de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen met dank voor de zeer overzichtelijke en secure wijze van administreren. Uit de per eind 2017 aanwezige liquide middelen dienen nog de kosten van de projecten in Outjo voor 2018 bekostigd te worden.
Het bestuur van SOMO is verheugd dat er voldoende financiële middelen zijn om de activiteiten in 2018 te kunnen voortzetten en dankt al haar supporters, donateurs en subsidieverleners die dit mogelijk maken. Vol vertrouwen gaan we de toekomst tegemoet.