Jaarverslag 2016

Hieronder vindt u de financiële verantwoording over 2016.

Fondsenwervingsactiviteiten
Financieel gezien was 2016 voor SOMO een goed jaar, de inkomsten waren nagenoeg gelijk aan 2015. Door de toenemende concurrentie van goede doelen om brievenbussen te plaatsen in supermarkten om lege flessenbonnen in te zamelen, zijn de inkomsten uit de flessenbonnen acties gedaald.

Uitgaven
In het verslagjaar is in vergelijking met 2015 meer geld gegaan naar schoolspullen voor de kinderen die les krijgen. SOMO steunt verder de volgende projecten in Outjo:

      • het voedselproject voor 100 leerlingen; na afloop van de schooldag wordt een warme maaltijd verstrekt;
      • de sponsoring van 40 schoolkinderen, die in een achterstandssituatie verkeren.

Met dankbaarheid kan vastgesteld worden dat beide projecten naar tevredenheid uitgevoerd konden worden. Het beleid van SOMO is om alle ontvangen gelden ten goede te laten komen van de doelstelling: het bijdragen aan het bestrijden van de armoede in Outjo. Van alle ontvangen gelden wordt dus 100% besteed aan de doelstelling.

Staat van baten en lasten in 2015 en 2016 (in euros)

2015 2016
 Inkomsten € 15.553 € 17.371
 Uitgaven € 21.302 € 10.060
Batig saldo € 5.749- € 7.311

Balans van SOMO in 2015 en per 31-12 2016 (in euros)

Activa  2015 2016 Passiva  2015 2016
 Liquiditeiten € 12.562 € 19.874  Eigen Vermogen € 0 € 0
       Toezeggingen € 12.562 € 19.874
Totaal € 12.562 € 19.874 Totaal € 12.562 € 19.874

Korte toelichting
De jaarrekening van SOMO is besproken in de vergadering van het bestuur van SOMO op 24 januari 2017. Na een toelichting van de penningmeester heeft het bestuur besloten om de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen met dank voor de zeer overzichtelijke en secure wijze van administreren. Uit de per eind 2016 aanwezige liquide middelen dienen nog de kosten van de projecten in Outjo voor 2017 bekostigd te worden.
Het bestuur van SOMO is verheugd dat er voldoende financiële middelen zijn om de activiteiten in 2017 te kunnen voortzetten en dankt al haar supporters, donateurs en subsidieverleners die dit mogelijk maken. Vol vertrouwen gaan we de toekomst tegemoet.