ANBI

SOMO is aangemerkt als een ANBI-instelling. Uw giften zijn dan ook aftrekbaar van de belasting.

Naam: Stichting Ontwikkelingsproject Maarssen-Outjo (SOMO)
RSIN nummer: 816341953


Doelstellingen SOMO
Een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in Outjo (Namibië) door financiële steun aan projecten en het monitoren en evalueren van de door onze partnerorganisatie ODT uitgevoerde projecten.

Financiële middelen van SOMO
Voor het verkrijgen van financiële middelen richt SOMO zich met name op Maarssen en de Maarssense inwoners, bedrijven en instellingen.

Samenwerking met Outjo Development Trust
Voor de realisatie van haar doelstellingen werkt SOMO nauw samen met de in Outjo gevestigde Outjo Development Trust (ODT). De taken en verantwoordelijkheden van ODT zijn het vaststellen van een effectieve wijze om de armoede in Outjo te bestrijden. Dit wordt vertaald in een onderbouwd projectvoorstel dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur van SOMO.

Het bestuur van SOMO
Volgens de statuten van SOMO bestaat het bestuur uit tenminste drie leden en kent het bestuur de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.

Beloning van het bestuur
Art 3.6 van de statuten luidt:
‘De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.’ Het bestuur handelt in overeenstemming met de statuten en van de vergoeding van kosten wordt geen gebruik gemaakt.

Directie en personeel
SOMO heeft geen directeur of personeel in dienst.