Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 was in Namibië, net als in Europa, een jaar waarin na de Corona-pandemie het normale leven weer opgepakt kon worden. Mede door de vele lockdowns en het feit dat Namibië en zeker Outjo sterk afhankelijk is van toerisme zijn de noden fors toegenomen. 

Deze noden werden ons tijdens het bestuursbezoek eind 2023 duidelijk gemaakt:
Zo daalt het waterniveau, is de werkgelegenheid erg laag, de criminaliteit hoog en neemt het aantal bewoners van de informal settlements (lees krottenwijken) toe. Noden waar SOMO niet bij kan helpen, wij richten ons volledig op de kwetsbare kinderen en jongeren.

Wel hebben wij tijdens het bezoek extra voedsel kunnen kopen en hebben wij diverse kosteloos verkregen hulpgoederen mee kunnen nemen variërend van laptops tot tandpasta.

De ontvangsten waren in 2023 hoger dan in 2022: respectievelijk 26.870 versus 18.201 euro. We zijn erg blij dat er mede dankzij speciale acties rondom het bestuursbezoek extra gelden zijn ontvangen die o.a. gebruikt zijn voor een stevig Soup Kitchengebouw.
Ook wordt er een toiletgebouw gebouwd voor de kinderen en de staf, waardoor de hygiëne zal verbeteren. De Maarssen Primary School (MPS) hebben wij eind 2023 geld kunnen doneren om de toiletten te renoveren, hekwerk te repareren en voor verbetering van de groentetuin. Tenslotte hebben wij begin van het jaar besloten tien nieuwe kinderen naar school te laten gaan. Het totaal door SOMO gesponsorde (school)kinderen bedraagt nu 65. Dit betekent ook voor de komende jaren een uitdaging om voldoende budget binnen te halen. 

De ambitie om de kosten van het voedselproject af te bouwen is door de ook in 2023 sterk gestegen (wereld)prijzen van voedsel en brandstof niet gehaald. Voor 2024 hopen wij naast reguliere activiteiten ook bijdrage te kunnen leveren aan het volgen van beroepsonderwijs en duurzaamheid (bv watergebruik). 

Staat van baten en lasten in 2023 en 2022 (in euros)

  2023                 
2022
 Inkomsten 26.870,86
€ 18.210,95
 Uitgaven 36.287,51 € 21.457,86
Batig saldo – € 9.416,65 – € 3.246,9

Balans van SOMO per 31-12 2022 en 2021 (in euros)

Activa  2023 2022 Passiva  2023 2022
 Liquiditeiten 30.561,52 € 39.978,17  Eigen Vermogen € 0 € 0
       Toezeggingen 30.561,52 € 39.978,17
Totaal € 30.561,52 € 39.978,17 Totaal  30.561,52 € 39.978,17